കഥകൾ ( മലയാളം ) ലെവൽ – 4

(1500 വാക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ലളിതമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടിയ ചിത്ര കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കഥകൾ ഓരോ പേജിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌) ഓരോ പേജുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ വായിക്കുന്നതിനായി …

കഥകൾ ( മലയാളം ) ലെവൽ – 3

(1500 വാക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ലളിതമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടിയ ചിത്ര കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കഥകൾ ഓരോ പേജിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌) ഓരോ പേജുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ വായിക്കുന്നതിനായി …

കഥകൾ ( മലയാളം ) ലെവൽ – 2

(600 വാക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ലളിതമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടിയ ചിത്ര കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കഥകൾ ഓരോ പേജിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌) ഓരോ പേജുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ വായിക്കുന്നതിനായി …

കഥകൾ ( മലയാളം ) ലെവൽ – 1

(250 വാക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചിത്ര കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കഥകൾ ഓരോ പേജിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌) ഓരോ പേജുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ വായിക്കുന്നതിനായി ചിത്രത്തിന്റെ …