അവധിക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ

നോവൽ കൊറോണാ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് – 19 ബാധയെത്തുടർന്ന് നിനച്ചിരിക്കാതെ എത്തിച്ചേർന്ന അവധിക്കാലം ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകവും ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കുന്നതിനായി കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്ക് രസകരവും ലളിതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെന്റ് ലിറ്റിൽ …

Download Text Books

അടുത്ത അധ്യയനവർഷത്തേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന Download ഐക്കണിൽ  ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം തുറന്നുവരുന്ന പുതിയജാലകത്തിൽ മീഡിയം (ഇംഗ്ലീഷ് / മലയാളം), ക്ലാസ്സ്, വിഷയം എന്നിവ നൽകിയതിനുശേഷം …