അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്:സെന്റ് ലിറ്റിൽ ത്രേസ്യാസ് എൽ.പി.സ്‌കൂൾ ഭരണങ്ങാനം
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്    :സി. ഷൈനി ജോസഫ്
വിലാസം:ഭരണങ്ങാനം പി.ഒ., ഭരണങ്ങാനം, പിൻ – 686578
ഫോൺ:04822 – 238236
സ്‌കൂൾ കോഡ്:31516
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല:പാലാ
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല:പാലാ
റവന്യൂജില്ല:കോട്ടയം
ബി.ആർ.സി:പാലാ
സി.ആർ.സി:അളനാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്:ഭരണങ്ങാനം
താലൂക്ക്:മീനച്ചിൽ
വില്ലേജ്:ഭരണങ്ങാനം
E-mail:littlethresia@gmail.com