കഥകൾ കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്ക്, ഭരണങ്ങാനം സെന്റ് ലിറ്റിൽ ത്രേസ്യാസ് എൽ.പി. സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകർ ഒരുക്കുന്ന “കഥാലോകത്തിലേയ്ക്ക്” ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുകഥകളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കഥകളുടെ അവസാനം ഗുണപാഠങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഈ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ… 


നമുക്ക് കഥകൾ കേൾക്കാം…

01 ചെന്നായയും ചെമ്മരിയാടും


02 പുലിയും ആട്ടിടയനും


03 അത്യാഗ്രഹിയായ നായ


04 പട്ടിയും ആടും


05 രണ്ടുസ്നേഹിതന്മാരും കരടിയും


06 ആട്ടിൻകുട്ടിയും ചെന്നായയും


07കുതിരയും പട്ടിയും


08പൂച്ചയും തത്തകളും


09 സിംഹവും പശുക്കളും


10 പൂച്ചയും കുറുനരിയും


11 ഒട്ടകവും കുറുക്കനും


12 നീലനിറമുള്ള കുറുക്കൻ


13 സിംഹവും ആനയും


14 സിംഹവും കുറുനരിയും ചെന്നായയും


15 പൂച്ചയും പൂവൻ കോഴിയും


16 തവളയും കുറുനരിയും


17 മനുഷ്യനും സിംഹവും


18 പടക്കുതിരയും പന്നിയും


19 കൊള്ളക്കാരനും പട്ടിയും


20 ആമയും പരുന്തും


21 രണ്ടുകഴുതകൾ


22 സ്വാർത്ഥമായ കൂട്ടുകെട്ട്


23 പൂച്ചയും എലിയും കോഴിയും


24 ചെന്നായയും പന്നികളും


25 പോരുകോഴികളും ടർക്കിക്കോഴിയും


26 ഐക്യമത്യം മഹാബലം


27 കരടിയും കോഴികളും


28 വിശ്വസ്തനായ നായ


29 ആനയും കുരുവിയും


30 ചെന്നായയും കുറുനരിയും


31 പട്ടിയും മുതലയും


32 കുറുനരിയും കുരങ്ങനും


33. മടി മാറ്റിയ കാട്ടുതീ…


34. നല്ല സംരക്ഷകൻ…


35. അഹങ്കാരത്തിനുകിട്ടിയ ശിക്ഷ …


36. കാക്കയും അരയന്നവും …


37. കഠിനാദ്ധ്വാനിയായ ഉറുമ്പ് …


38. അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത്…


39. മൈക്കളാഞ്ജലോ…


40. കുയിലും കാക്കയും …


41. Strong and Weak …


42. The Greedy Mouse …


43. കഴുതയുടെ ഗാനമേള…

44. പുതിയ രാജാവ്…

കഥകൾ വായിക്കാം


(1 ) ഏത് ഭാഷയിൽ കഥ വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെത്തെടുക്കുക

(2 ) ഏത് ലെവലിൽ ഉള്ള കഥവേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക