സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരേ,

സെന്റ് ലിറ്റിൽ ത്രേസ്യാസ് എൽ.പി.സ്‌കൂളിലെ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാകുന്നതിനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

(പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം അംഗങ്ങളാകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ)

സെന്റ് ലിറ്റിൽ ത്രേസ്യാസ് എൽ.പി.സ്‌കൂളിന്റെ ഔദോഗിക ഫേസ്‌ബുക്ക്, യൂട്യൂബ് പേജുകളിൽ എത്തുന്നതിന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഐക്കണുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക