കഥകൾ ( മലയാളം ) ലെവൽ – 4

(1500 വാക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ലളിതമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടിയ ചിത്ര കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കഥകൾ ഓരോ പേജിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌)

ഓരോ പേജുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ വായിക്കുന്നതിനായി ചിത്രത്തിന്റെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന

ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കഥയുടെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വലതുഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന
“ആരോ” യിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിനുമുകളിൽ കാണുന്ന
“X” മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം

01 മണ്ഡൂകന്റെ സാഹസങ്ങൾ

 

 

02 മുതാജിയുടെ വയസ്സ്

 

 

03 വേടൻ

 

 

04 ചുഴലി

 

 

05 വേനൽ മഴ

 

Leave a Reply