കഥകൾ ( മലയാളം ) ലെവൽ – 1

(250 വാക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചിത്ര കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കഥകൾ ഓരോ പേജിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌)

ഓരോ പേജുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ വായിക്കുന്നതിനായി ചിത്രത്തിന്റെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന

ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കഥയുടെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വലതുഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന
“ആരോ” യിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിനുമുകളിൽ കാണുന്ന
“X” മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം

 

  01. എന്റെ കൂട്ടുകാർ 

 

 

02. ഗപ്പുവിന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല

 

 

03. സുന്ദരിയെ കണ്ടോ?

 

 

04. തടിയൻ രാജാവും മെലിഞ്ഞ നായയും

 

 

05. ഭീമയുടെ ഉറക്കം

 

 

06. എനിക്കതാ വേണ്ടത് 

 

 

07. ഭൂമി മനോഹരം 

 

 

08. തടിയൻ രാജാവും എലുമ്പൻ നായയും 

 

 

09. കോഴിയും കുറുക്കനും 

 

 

10. കണ്ണന്റെയും ഉണ്ണിയുടെയും കുളി 

 

 

11. ഈ കാറ്റിൽ 

 

 

12. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുതോന്നുന്നു? 

 

 

13. ഒന്നു ചിരിക്കൂ 

 

 

14. എന്റെ വീട് 

 

 

15. ചുവന്ന റെയിൻകോട്ട് 

 

 

16. ആരുടെ പട്ടം

 

 

17. കാക്കച്ചിയമ്മ

 

 

18. മിടുക്കൻകുട്ടി 

 

 

19. ഇറങ്ങാൻ അറിയാമോ ?

 

 

20. ചെണ്ട വേണം 

 

 

21. പിന്നെയാവട്ടെ പിന്നെയാവട്ടെ 

 

 

22. കഥ 

 

 

23. ആമയും മുയലും

 

 

24. ചിരിക്കൂന്നേ 

 

 

25. നിറങ്ങൾ

 

 

26. മഴവില്ലിന്റെ 7 നിറങ്ങൾ 

 

 

27. ബഹളക്കാരായ കാക്കകൾ 

 

 

28. സൗഹാർദ്ദപ്രദേശം 

 

 

29. ബുദ്ധിമാനായ കാക്ക 

 

 

30. ഉത്സാഹികളായ ഉറുമ്പുകൾ 

 

 

Leave a Reply