കഥകൾ ( മലയാളം ) ലെവൽ – 2

(600 വാക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ലളിതമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടിയ ചിത്ര കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കഥകൾ ഓരോ പേജിലും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌)

ഓരോ പേജുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ വായിക്കുന്നതിനായി ചിത്രത്തിന്റെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന

ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കഥയുടെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വലതുഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന
“ആരോ” യിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിനുമുകളിൽ കാണുന്ന
“X” മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം

 

01 പൂമ്പാറ്റ

 

02 മഴ ! മഴ !

 

03 എല്ലാം പൂച്ചയുടെ തെറ്റാണ്!

 
 
04 കാക്കച്ചിയും കൂട്ടുകാരും
 

5. വീട്ടിൽ എലി വന്നപ്പോൾ

 

06. എല്ലാം പുതിയത് പോലെ!

 

07. എല്ലാം ആ കള്ളിപ്പൂച്ച കാരണമാണ്!

 

 

08. അമ്മുവിന്റെ നായക്കുട്ടി

 

 09. എന്റെ കട്ടിലിനടിയിൽ

 10 നീതുവും ആനയും

 

 

11 മുത്തശ്ശിയുടെ സൂത്രവിദ്യകൾ

 

 

12 ഒളിച്ചേ !!! കണ്ടേ !!!

 

 

13 രമ്യയുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ

 

 

14 മുടി മുറിക്കൽ ദിവസം

 

 

15 അമ്മാവന്‍റെ പാട്ടിന് ഒരു പുതിയ കൂട്ട്

 

 

16 അമ്മുവിന്റെ നായക്കുട്ടി

 

 

17 അമ്മൂമ്മക്കൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാലം

 

 

18മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണട

 

 

19 നിങ്ങൾ മരംകൊത്തിയാണോ?

 

 

20 മഴയിൽ ഒരു ഗാനം

 

 

21 ഗിരീഷയെന്ന കൊച്ചു മിടുക്കി

 

 

22 കാട്ടിൽ വച്ചൊരു മുടിവെട്ടിക്കൽ

 

 

23 ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും വനം: വംഗാരി മാത്തായിയുടെ കഥ

 

 

24 എനിക്ക് ഒരു വയലിൻ വേണം.

 

 

25 പരിശ്രമത്തിനുള്ള സമ്മാനം

 

 

26 ചവറു മേഘം

 

 

27 കോഴിയമ്മ

 

 

28 ഒന്നാം സ്ഥാനം

 

 

29 ബാബോ എന്ന എരുമ

 

 

30 കൗശലക്കാരനായ ചെന്നായ

 

 

31 എന്നെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റിലല്ലോ!

 

 

32 എല്ലാം പുതിയതാണ്.

 

Leave a Reply