ജൂൺ 19 – വായനദിനം

ഈ ദിനം മലയാളികൾ വായനദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പി.എൻ.പണിക്കർ എന്ന മഹാത്മാവിന്റ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. വായനയ്ക്കായി നാം ഈ ദിനം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതാവും ശരി. മലയാളിയെ വായനയുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച ശ്രീ പണിക്കര്‍ 1909 മാര്ച്ച് 1 ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് സ്വാതന്ത്രപ്രാപ്തിക്കു ശേഷം തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലേയും ഗ്രന്ഥശാലകളെ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ട് വന്നതു ഈ കർമ്മയോഗിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഈ സാംസ്കാരികനായകന്‍ 1995 ജൂണ്‍ 19-നു ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിന്റെ നായകനും കാന്‍ഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകനും ആയിരുന്ന പി എന്‍ പണിക്കരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു കേരള നിയമസഭ അംഗീകരിച്ച കേരളപബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് ആക്ട്.

Results

അഭിനന്ദനങ്ങൾ…

വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക…

#1. “വായിച്ചുവളരുക ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടുക” ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ?

#2. കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സാഹിത്യപുരസ്കാരം?

#3. എന്നാണ്‌ ലോക പുസ്തകദിനം ?

#4. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള കവി?

#5. റെഡ് ബുക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത്?

#6. ബൈബിൾ രചിച്ച ഭാഷയേത്?

#7. കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത്?

#8. സ്നേഹഗായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആര്?

#9. “കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ” ആരുടെ വരികളാണ്?

#10. പൂതപ്പാട്ട് എഴുതിയതാർ?

#11. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ?

#12. ആദ്യ ഞ്ജാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയതാര്?

#13. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലേത്?

#14. എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര്‌ ?

#15. “കേരളവാത്മീകി” എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?

Finish