ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യപ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി, നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം  കേരളത്തിലെ ഒരു ഇതിഹാസമായിരുന്നു.  സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, എഴുത്തുകാരൻ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളി ലെ  അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ മൂലം 1982 ൽ അദ്ദേഹത്തെപത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു.  മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും – തീവ്ര ദാരിദ്ര്യവും മനുഷ്യ ദുരിതങ്ങളും നേരിട്ടനുഭവിച്ച ബഷീറിന്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം. ഇതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ലോകസഞ്ചാരം നടത്തിയ എഴുത്തുകാർ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ വിരളമാണെന്നു പറയാം. ലോകം ചുറ്റുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒട്ടേറെ ജീവിത സത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കാണാം.

Results

അഭിനന്ദനങ്ങൾ…

വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക…

#1. ബഷീർ ദിനം എന്ന് ?

#2. ബഷീറിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പ് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

#3. ബഷീറിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര്

#4. ബഷീറിന്റെ കുടുംബകഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൃതി

#5. ബഷീറിന്റെ ഭാര്യയുടെ യഥാർഥ പേര് ?

#6. പ്രഭ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ ഏത് പത്രത്തിലായിരുന്നു ബഷീർ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് ?

#7. ബഷീറിന്റെ ആത്മകഥ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ?

#8. ചോദ്യവും ഉത്തരവും എന്ന രീതിയിൽ ബഷീർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയുടെ പേര് ?

#9. മതിലുകൾ എന്ന സിനിമയിൽ ബഷീർ ആയി അഭിനയിച്ചത് ?

#10. എന്നാണ് ബഷീർ അന്തരിച്ചത് ?

Finish