സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത “Hello English” ക്ലാസ്സുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നുDay – 20 (16 – 01 – 2021, ശനി)Day – 19 (15 – 01 – 2021, വെള്ളി)Day – 18 (09 – 01 – 2021, ശനി)Day – 17 (08 – 01 – 2021, വെള്ളി)Day – 16 (20 – 12 – 2020, ഞായർ)Day – 15 (19 – 12 – 2020, ശനി)Day – 14 (12 – 12 – 2020, ശനി)Day – 13 (11 – 12 – 2020, വെള്ളി)Day – 12 (06 – 12 – 2020, ഞായർ)Day – 11 (04 – 12 – 2020, വെള്ളി)Day – 10 (29 – 11 – 2020, ഞായർ)Day – 09 (27 – 11 – 2020, വെള്ളി)Day – 08 (21 – 11 – 2020, ശനി)Day – 07 (20 – 11 – 2020, വെള്ളി)Day – 06 (13 – 11 – 2020, വെള്ളി)Day – 05 (06 – 11 – 2020, വെള്ളി)Day – 04 (30 – 10 – 2020, വെള്ളി)Day – 03 (25 – 10 – 2020, ഞായർ)Day – 02 (16 – 10 – 2020, വെള്ളി)


Day – 01 (02 – 10 – 2020, വെള്ളി)