മോഹൻ‌ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി അഥവാ മഹാത്മാ ഗാന്ധി (1869 ഒക്ടോബർ 2 – 1948 ജനുവരി 30) ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അഹിംസയിലൂന്നിയ സത്യാഗ്രഹം എന്ന സമര സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ഗാന്ധി ശ്രദ്ധേയനായി. മഹത്തായ ആത്മാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മഹാത്മാ, അച്ഛൻ എന്നർത്ഥംവരുന്ന ബാപ്പു എന്നീ നാമവിശേഷണങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേവലമൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നതിനേക്കാൾ ദാർശനികനായും ഗാന്ധി ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നു.

Results

അഭിനന്ദനങ്ങൾ…

വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക…

#1. ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം എന്നായിരുന്നു?

#2. ഗാന്ധിജിയുടെ പൂർണ്ണമായനാമം എന്ത്?

#3. ഗാന്ധിജി എത്ര തവണ കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്?

#4. ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരം ഏത്?

#5. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ രചിച്ച കവിത ഏത്?

#6. ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ടീയ ഗുരു ആരായിരുന്നു?

#7. കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?

#8. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത്?

#9. ബാപ്പു, മഹാത്മ എന്നീ പേരുകളിൽ ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?

#10. ഗാന്ധിജിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം

Finish