ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ വിശുദ്ധയായ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് എൽ.പി. വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആരംഭിച്ച, ഈ വർഷം ഓൺലൈനായി നടത്തപ്പെട്ട അഖിലകേരള പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത, മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ… മത്സരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു.